Tokio 2004 (35/40)35_2004_04_Tokio_133_

Tokio - Shinjuku