Tokio 2004 (26/40)26_2004_04_Tokio_089_


Tokio - Cola para nada

Tokyo - Queueing for nothing