China 2004 - 2005 (24/ 64)2004_08_qingdao_38

Qingdao