China 2002 - De Shanghai a Kashgar (106/112)Descenso del YangTse (Chongqing a Yichang)

YangTse cruisse (Chongqing to Yichang)