China 2002 - De Shanghai a Kashgar (97/112)100_china2002_hanasihu_lago


LAGO HANASI - Paisaje alpino

HANASI LAKE- Alpine landscape