China 2002 - De Shanghai a Kashgar (96/112)Lago Hanasi