China 2002 - De Shanghai a Kashgar (89/112)092_china2002_hotan_mercado_barbero2


HOTAN - Barberos

HOTAN - Barbers