China 2002 - De Shanghai a Kashgar (69/112)072_china2002_lago_karakul


LAGO KARAKUL - Muztagata

KARAKUL LAKE - Muztagata