China 2002 - De Shanghai a Kashgar (64/112)067_china2002_kashgar_viejo_pensativo


KASHGAR - Viejo

KASHGAR - Old man