China 2002 - De Shanghai a Kashgar (54/112)057_china2002_kashgar_restaurante


KASHGAR - Restaurante uygur

KASHGAR - Uygur restaurant