China 2002 - De Shanghai a Kashgar (53/112)056_china2002_kashgar_viejo_librero


KASHGAR - Librero

KASHGAR - Book stall