China 2002 - De Shanghai a Kashgar (52/112)055_china2002_kashgar_adornos_puerta


KASHGAR - Adornos para puertas

KASHGAR - Door decoration