China 2002 - De Shanghai a Kashgar (50/112)053_china2002_kashgar_barberos_noche


KASHGAR - Barbero

KASHGAR - Barber