China 2002 - De Shanghai a Kashgar (48/112)051_china2002_kashgar_botes_farmacia


KASHGAR - Farmacia tradicional

KASHGAR - Tradicional pharmacy