China 2002 - De Shanghai a Kashgar (46/112)049_china2002_kashgar_especias


KASHGAR - Especias

KASHGAR - Spices