China 2002 - De Shanghai a Kashgar (44/112)047_china2002_kashgar_nina3


KASHGAR - Niña uygur

KASHGAR - Uygur girl