China 2002 - De Shanghai a Kashgar (43/112)046_china2002_kashgar_padre_hijo


KASHGAR - Padre e hijo

KASHGAR - Father and son