China 2002 - De Shanghai a Kashgar (40/112)043_china2002_kashgar_nina2

KASHGAR - Niña uygur

KASHGAR - Uygur girl