China 2002 - De Shanghai a Kashgar (36/112)039_china2002_kashgar_abakhoya


KASHGAR - Ventana del mausoleo Abak Hoya

KASHGAR - Window at the Abak Hoya mausoleum