Tibet 2005 (127/161)128_2005_08_tibet_1786_shigatse


Shigatse - Barrio tibetano

Shigatse - Tibetan quarter