Tibet 2005 (126/161)127_2005_08_tibet_1780_shigatse


Shigatse - Chino y tibetano

Shigatse - Chinese and Tibetan