Tibet 2005 (98/161)098_2005_08_tibet_1346_kailash_kora


Kailash Kora - Can Oeste

Kailash Kora - West canyon