Tibet 2005 (81/161)081_2005_08_tibet_1231_kailash_kora


Kailash - Kora - Cara Norte, al pie del glaciar

Kailash - Kora - North Face - On the feet of the glacier

(5300 m)