Tibet 2005 (75/161)075_2005_08_tibet_1168_kailash_kora copia


Kailash - Kora. South Face

(4750 m)