Mongolia 2004 (19/47)19_2004_07_mongolia_6de8_04


Lago Blanco - Anciano fumando

White Lake - Smoking elder